info@kaskopolice.com      0(850) 333 44 14                NELER SİGORTALANIR?    FARKIMIZ    HAKKIMIZDA

Kasko ile ilgili güncel sorular

 

1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Sigortası GenelŞartları’nda kasko sigortası ürünleri nasıl sınıflandırılmıştır?

1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren genel şartlarda:
Dar Kasko,
Kasko,
Genişletilmiş Kasko
Tam Kasko
olmak üzere ürün isimleri ve içerikleri tanımlanmıştır.

Dar Kasko: Kasko sigortası genelşartlarında yer alan teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiğiüründür.

Kasko: Kasko sigortası genelşartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür

Genişletilmiş Kasko: Kasko sigortasıgenel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda eksözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı içinteminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Kasko sigortası genelşartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda eksözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatınverildiği üründür.

Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe başlığı, enaz 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini içerecektir.

Poliçede bu Genel Şartlarda sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarakbelirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz. Satılan ürünlerin isimlerininverilen teminatla uyumlu olması gerekmektedir.

Kasko sigortasısahibi/sigortalı, hasar anında neleri yapmakla yükümlüdür?

Kasko sigortası sahibi, öncelikle hasarın gerçekleştiği tarihi öğrendiktenitibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu, sigortacıya bildirmekleyükümlüdür. Ve sanki sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve korumaönlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara daelinden geldiğince uymalıdır.

Aracın çalınması halinde ise, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlarabildirimde bulunmalıdır.

Ayrıca Rücu işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri de, gecikmedensigortacıya vermelidir.

Zararın tahmini miktarı ve söz konusu zarara neden olan olay beyan şeklindeyazılı makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirilmelidir.

Kasko Sigortasıile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?

Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altınaalmaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi vebedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan birsigortadır.

Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup,kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılmasıgerekmektedir.

Şirketler, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler deoluşturmaktadırlar. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyariMali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortasıgibi teminatlarda ek poliçelerle verilmektedir.

Örneğin: Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kaskosigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasıile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartları’ndabaşka ne gibi önemli değişiklikler olmuştur?

- Hasar tazminine ilişkin düzenlemelere gidilmiştir. Şöyle ki:Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilecektir. Onarımyapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerdeveya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı ileayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer parça gibiseçeneklerinden hangisinin kullanılacağı poliçede belirtilecektir.

- Onarımın sigorta şirketi tarafından belirlenen serviste mi yoksa sigortalıtarafından belirlenen serviste mi yapılacağı, hasar tazmininde orijinal parçamı yoksa eşdeğer parça mı kullanılacağı poliçe de belirtilecektir.

- Tazminatın ödeme süresine ilişkin olarak da düzenlemeye gidilmiş ve sigortaşirketinin talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi vezararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporununtesliminden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamındagerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmamasıhalinde tazminat miktarının tespit edilip sigortalıya ödeneceği, tazminat ödemeborcunun her halde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olacağıhükme bağlanmıştır.

KaskoSigortası’nda aracın pert/ağır hasarlı olması halinde veya çalınması durumundakasko poliçesinde yazan sigorta bedeli mi ödenir?

1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası GenelŞartları’nda Sigorta Bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak oluppoliçede “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadarteminat altına almıştır.” ibaresine yer verilecektir. Diğer taraftan rayiçdeğerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine depoliçede yer verilecek, bu yönde bir belirleme bulunmaması ya da belirlemeninsomut olmaması durumunda Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanacak listeesas alınacaktır.

Bu düzenleme ile birlikte hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacağıyönünde poliçeye not düşülmesi yönünde bir irade kullanılmış ve genel şartmetninden eksik sigorta ve aşkın sigortaya ilişkin hükümler çıkartılmıştır.

 Araç el değiştirdiğinde,kasko poliçesi de el değiştirirmi?

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarakdeğişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği andakendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçensürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geriverilir. Sigorta sözleşmesinde menfaat sahibinin değişmesine rağmen poliçeninyeni malikle devamı hükme bağlanabilir.

Sigortalı öldüğünde kasko sigorta poliçesinin durumu ne olur?

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere mirasçılara devreder. Deviriçin veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Araç, noter satışı olmaksızın, el senedi ile satılmış ve alan kişi kazayakarışmış ise, satan açısından sorumluluk söz konusu olur mu?

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ilemümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her ikitarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişininsorumluluğunu kaldırmaz.

Kasko SigortasındaHasarsızlık indirimine hak kazanmış bir aracın sigorta yenilemesinin başkaşirkete yaptırılması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder mi?

Hasarsızlık indirimi devam eder. Kasko Sigortasında hasarsızlık indirimkademesi SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) aracılığıyla bütün sigortaşirketleri tarafından online olarak takip edilebilmektedir.


Kasko SigortasındaHasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçtada bu hak devam eder mi?

Devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeniaracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var isesigortalıdan tahsil edilir.

Araç, başka birtaşıtla taşınırken hasar olursa, kasko sigortası hasarı karşılar mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi vetrenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalarsırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır

Aracın çekilmesiesnasında oluşan hasarlar, kasko sigortasına dahil midir?

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminatadahildir.

Aracın aksesuarlarıkasko sigortalarına dahil midir ?

Standart lastik ve jantlar otomatik teminatkapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değerolarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacıtarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir.Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, eqolizer, klima, alarm, telsiz,telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarakkasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka vebedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlararacın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

Araç hasargördüğünde, tamirde geçen süreye isabet eden kullanım ve gelir kaybından doğanzararlar kasko teminatına dahil midir?

Sigortalı aracın kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesihalinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım vegelir kaybından doğan özel araçlar için "ulaşım giderleri"; ticariaraçlar için "iş durması" teminatları, zararlar belirlenen limitlerlesınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.

Kasko sigortalıaracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 güniçinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dairyazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araçbulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekleyükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veyaaracın mülkiyetini sigortacıya devreder.

Anlaşmalı veanlaşmasız servis arasındaki fark nedir?

Anlaşmalı servislerde eksper çağırılması, dosyanın takibi gibi işlemleri servistarafından gerçekleştirmektedir. Bu servislerde hasarla ilgili herhangi birödeme yapmanıza gerek yoktur. Aracınız tamir edildikten sonra sadece teslimalma formunu imzalayarak aracınızı teslim alabilirsiniz. Anlaşmasız servislerdeödemenin sizin tarafınızdan yapılması gerekmektedir.

Kasko sigortalıaracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 güniçinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dairyazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araçbulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekleyükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veyaaracını sigortacıya devreder

Kişisel eşyakapsamına neler girer?

Kişisel eşyalar teminatı, sigortalıların günlük yaşamda yanlarındabulundurdukları, ticari nitelik arz etmeyen eşyalar için geçerli birteminattır. Her türlü mücevherat, para, kredi kartı, çek-senet ve benzerikıymetli evrak ile cep telefonu, taşınabilir bilgisayarlar ve benzeri cihaz veaksamlar ile tüm elektronik cihazlar teminata dahil değildir. Poliçenizindetaylarında teminat kapsamını kontrol ediniz.

Ferdi Kaza teminatı nedir?

Gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken ya daaraca inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde araç içindekikişilerin ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını temin eder.

İhtiyari mali sorumluluk teminatı nedir?

İhtiyari mali sorumluluk sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncüşahıslara verilen zararın, trafik sigortası limitlerinin üstünde kalan kısmınıpoliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar. Trafik sigortasınınlimitlerini aşan kısmını teminat altına almaktadır.

Aracımın TRAMER’de kaydı yok. Ne yapmalıyım?

TRAMER’de kaydı bulunmayan araçlar internet üzerindensigortalanamamaktadır.Tramer kayıtlarındaki sorgulama işlemleri SigortaŞirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Müşteri Hizmetlerimizle iletişimegeçerek yardım alabilirsiniz.

Aracımın plakası belli değil ancak poliçe düzenletmek istiyorum. Neyapabilirim?

Geçici plaka üzerinden işlem yapılabilmektedir.

Kaza sonrası kusur oranı nasıl belirlenir?

Yeni düzenlemeye göre kazalarda kusur oranı Trafik SigortalarıBilgi Merkezi (TRAMER) tarafından belirlenmektedir. Tramer tarafındanbelirlenmektedir. Sigorta şirketleri tutanak ve varsa fotoğrafların TRAMERtarafından gönderilmesini takip eden 3 iş günü içinde kaza krokilerini dedikkate alarak %0, %50 ve %100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesiniyapar. Her bir şirket kendi sorumluluk değerlendirmesi sonucunu elektronikortamda TRAMER'e iletir.
Sigorta şirketlerince mutabakat süresinde değerlendirmesini iletmeyen diğerşirketler için de bağlayıcıdır. İlgili şirketlerden birisi sorumlulukdeğerlendirmesini yukarıdaki hükümlere uygun olarak TRAMER e göndermesinerağmen diğer şirketler süresi içinde göndermemişlerse değerlendirme gönderenşirketin belirlediği sorumluluk oranları geçerli olur.
TRAMER, iletilen değerlendirmelerde mutabakata varıldığını tespit edersebelirlenen sorumluluk oranlarını ilgili sigorta şirketlerine bildirir.
TRAMER, şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığını tespit edersetutanak ve varsa fotoğrafları kendi bünyesinde oluşturulan TutanakDeğerlendirme Komisyonuna (Komisyon) sunar. Komisyon, tutanağı ve varsa çekilenfotoğrafları inceleyerek sorumluluk oranlarını %0, %50 ve %100 oranlarıçerçevesinde kesin olarak belirler. Sonuç TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlereelektronik ortamda bildirilir.

Alkollü Kazada Hasarı Kasko Karşılar mı?

Trafiğe alkol alarak çıkmak hayatı risktaşır. Alkollü durumlarda direksiyon başına geçmemeli, alkol kullanmamış olanbir yakınınızın aracı kullanmasını sağlamalısınız. Böyle bir imkanınız yoksagideceğiniz yere toplu taşıma araçları, taksi vb. araçlarla ulaşmanız hayatıbir riski önlemiş olur. Alkol ile trafiğe çıkılmasının hukuki cezaları davardır.

2418 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, hususi araçlarda 0.50 promilekadar alkollü olarak araç kullanımına izin verilmektedir. Bu durum hususiaraçların kasko sigortası için de geçerlidir. Ticari araç sürücülerinin ise,alkollü olarak yaptıkları kasko hasarları teminat dışı kalmaktadır. Ayrıca araçsürücüsünün kazada alkollü ve kusurlu olması durumunda, bu aracın trafikpoliçesinden karşı tarafa tazminat ödenmesi sonucu, sigorta şirketi kusurluolan trafik sigortalısına alkollü olması nedeniyle ödediği tazminatı rücu eder.
Kasko Sigortasında Fiyat Farkı neden kaynaklanır .?
Kasko sigortası teklifi oluşturulurken; hem aracın hem de araç sahibi yanisigortalının özellikleri göz önüne alınır ve teklif bu veriler ışığındaoluşturulur. Sigorta şirketleri tarafından hazırlanan sigorta teklifleri sadeceadına poliçe düzenlendiği kişiye özeldir.
Bir sigorta şirketinden kasko sigortası teklifi aldığınızda, bu teklifinhazırlanmasında aracınızın özellikleri kadar sizin eğitim durumunuz,cinsiyetiniz, yaşınız ve benzeri unsurlar da fiyatın hesaplanmasında etkiliolmaktadır. Bu etki her sigorta şirketinin kendisine özgü hesaplamaları sonucuortaya çıkmaktadır. Ayrıca her sigorta şirketinin risk değerlendirme kriterleribirbirinden farklıdır. Örneğin; Bir sigorta şirketleri için Kayseri yüksek riskgrubundaki iller kategorisine girerken bir diğeri için girmezse iki şirketarasında çok ciddi fiyat farkı oluşabilmektedir. Bu kriterler sigortaşirketleri tarafından gizli tutulmaktadır. Bu nedenle kasko sigortası alırken,farklı sigorta şirketlerin tekliflerini karşılaştırarak sigortanızı almanızıönemle tavsiye ederiz.

Teklif Oluştururken Hasarsızlık Geçmişi Etkili Oluyor mu?
Kasko Karşılaştırma sırasında, paylaşmış olduğunuz bilgilerışığında sigorta şirketleri ve tramer uygulamalarından bütün geçmişbilgilerinize ulaşılabilmektedir. Bu bilgilere dayanarak kasko hasarsızlıkgeçmişiniz de teklife konu olabilmektedir.